Tìm hiểu giá trị văn học của Đại Việt sử kí toàn thư


Tìm hiểu mục đích, phương pháp viết sử của Ngô Sĩ Liên, sự chi phối của quan điểm Nho gia về lịch sử, nhấn mạnh sự kết hợp hai phương thức biên niên và kỷ truyện. Tìm hiểu tính chất văn chương của Đại Việt sử ký toàn thư như là một tác phẩm văn học qua việc phân tích tư duy, bút pháp văn học thể hiện trong bộ sử qua nhiều phương diện khác nhau. Tìm hiểu giá trị bổ trợ mà Đại Việt sử ký toàn thư có thể cung cấp cho người hiện đại để hiểu biết về hiện thực xã hội, con người liên quan đến văn học và đời sống văn học trong thời kỳ lịch sử được bộ sử phản ánh.
Authors: Lê, Thị Thanh Phương
Keywords: Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Đại Việt sử ký toàn thư
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17286
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Nghiên cứu tình yêu của những người trưởng thành