Bài đăng

Công ước Berne và việc thực hiện trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam

Hình ảnh
Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Khái quát quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá về bảo hộ quyền tác giả - trước và sau khi thực hiện Công ước Berne. Tìm hiểu tình hình thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam: những kết quả ban đầu, những vấn đề đặt ra, một số giải pháp và triển vọng thực hiện Công ước Berne trong thời gian tới.
Authors:

Phạm, Thị Hương GiangKeywords: Công ước Berne
Xuất bản
Quyền tác giảIssue Date: 2008Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 165 tr. URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17351Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội

Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượng giao tiếp; nội dung giao tiếp; hình thức và địa điểm giao tiếp; thời gian giao tiếp; ảnh hưởng của giao tiếp đến đời sống của người nghỉ hưu. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người nghỉ hưu.
Authors:


Bùi, Thị Vân AnhKeywords: Giao tiếp
Hà Nội
Người nghỉ hưu
Tâm lý họcIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 152 tr. URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17329Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Xác định điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức R&D thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu các vấn đề khung lý thuyết để làm sáng tỏ khái niệm về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức R&D (Nghiên cứu và phát triển). Khảo sát hoạt động của các tổ chức R&D thuộc Viện KH&CN Việt Nam trong 3 năm gần đây, xác định các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 3 Viện nghiên cứu chuyên ngành là Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hóa học, Viện Khoa học Năng lượng. Đánh giá chung về các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế mới ở Viện KH&CN Việt Nam, từ đó nêu một số khuyến nghị đối với các chính sách của Nhà nước và đối với Viện KH&CN Việt Nam.

Authors: Phạm, Thị Thúy NgaKeywords: Quản lý khoa học
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ chế tự chủIssue Date: 2008Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17310Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tìm hiểu giá trị văn học của Đại Việt sử kí toàn thư

Hình ảnh
Tìm hiểu mục đích, phương pháp viết sử của Ngô Sĩ Liên, sự chi phối của quan điểm Nho gia về lịch sử, nhấn mạnh sự kết hợp hai phương thức biên niên và kỷ truyện. Tìm hiểu tính chất văn chương của Đại Việt sử ký toàn thư như là một tác phẩm văn học qua việc phân tích tư duy, bút pháp văn học thể hiện trong bộ sử qua nhiều phương diện khác nhau. Tìm hiểu giá trị bổ trợ mà Đại Việt sử ký toàn thư có thể cung cấp cho người hiện đại để hiểu biết về hiện thực xã hội, con người liên quan đến văn học và đời sống văn học trong thời kỳ lịch sử được bộ sử phản ánh.
Authors: Lê, Thị Thanh PhươngKeywords: Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Đại Việt sử ký toàn thưIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17286Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại

Authors:


Trần, Ngọc HàKeywords: Báo chí Việt Nam
Báo chí học
Tiểu phẩmIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 106 tr.Abstract: Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luận về sự vận động mang tính quy luật hiện đại hóa báo chí với việc hiện đại hóa thể loại báo chíURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17215A…

Thực thi pháp luật về hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Authors: Nguyễn, Thùy DươngKeywords: Luật chứng khoán
Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Luật và pháp chếIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17191Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn

Authors: Bùi, Viết ChungKeywords: Từ trường
Vi cấu trúc từ
Công nghệ NanoIssue Date: 2016Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34252Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)