Giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội

Xác định những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp của người nghỉ hưu: khái niệm, các hình thức giao tiếp, chức năng và vai trò của giao tiếp. Nghiên cứu thực trạng giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội qua nghiên cứu về nhu cầu, mục đích giao tiếp; đối tượng giao tiếp; nội dung giao tiếp; hình thức và địa điểm giao tiếp; thời gian giao tiếp; ảnh hưởng của giao tiếp đến đời sống của người nghỉ hưu. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người nghỉ hưu.
Authors:


Bùi, Thị Vân Anh
Keywords: Giao tiếp
Hà Nội
Người nghỉ hưu
Tâm lý học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 152 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17329
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh

Banking: An Introduction