On fd-cap sets in convex growth hyperspaces of convex n-cell

Authors: Ta, Khac Cu
Keywords: fd-cap sets;hyperspaces;convex n-cell
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol. 18;No. 3 (2002)
Abstract: If X is a convex n-cell, n > 2. then every non-trivial convex growth polyhedron hyperspace G is an fd-cap set in the closure c of G in C C { X ) .
Description: p. 5-9
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58422
ISSN: 2588-1124
Appears in Collections:Mathematics and Physics

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại