Nghiên cứu tình yêu của những người trưởng thành


Tình yêu là phạm trù rộng lớn.  Tình yêu của người trưởng thành có thể hướng tới nhiều đối tượng. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chỉ  tập trung tìm hiểu  về:
- Tình yêu đôi lứa của những người trưởng thành (từ 25 đến 40 tuổi);
- Những yếu tố ảnh hưởng đến tình yêu của những người trưởng thành.
Authors:

Ngô, Thị Hoàng Giang
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 130 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23085

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại

On fd-cap sets in convex growth hyperspaces of convex n-cell